TAREKS yetkilendirmesi hakkında.

SAYI     :2021/21

KONU  :TAREKS yetkilendirmesi hakkında.

 

20.04.2021/31460 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32  ile TAREKS yetkilendirmesi (TSE, CE ve Tekstil/azo kontrol vb başvuruları için )  hakkındaki Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53 ’nde Değişiklik Yapılarak,
yetkilendirme için Bu güne kadar istenilen  imza sirküleri yerine Sicil tasdiknamesi  aranması (Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belge),

TAREKS yetkilendirmesi için ithalatçı firma tarafından verilen Taahhütnamede süre belirtme zorunluluğunun kaldırılması,

TAREKS’e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden Tareks  başvurusu yapan/kullanıcı ile ithalatçı firmanın müştereken sorumlu olması, aykırı işlem yapan kullanıcı ve firmaya, fiilin ağırlığına göre müeyyide uygulanması, kararlaştırılmıştır.

 

Bilgilerinize sunulur.